2015-11-09

Informacja o wyborach ławników oraz druki
do pobrania

WYBORY    ŁAWNIKÓW

zgłoszenia kandydatów na ławników

na okres kadencji 2016 - 2019

 

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. zwrócił się do Rady Gminy Czarnocin z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – 3 osoby             
- do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. – 2 osoby, w tym do Sądu Pracy – 1 osoba.

Warunki, które winien spełniać kandydat

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatem na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenie kandydatów

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników


Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

 

Wymagane dokumenty


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z póz. zm.),
 5. trzy zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust, 1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. poz. 212).

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 usp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
 • imienna listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 usp ). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 usp)

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 usp).

Opłaty

 

Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłat za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie (art.162 § 7 i 8 usp).

 

Gdzie składać dokumenty

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu w sekretariacie, I piętro, pokój nr 9.

 

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem.

 

Wzory dokumentów

 

 Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można pobrać:

1) w sekretariacie  Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 9,

2) ze strony internetowej Gminy www.czarnocin.bipst.pl (zakładka wybory),

3) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Załączniki

  Karta zgłoszenia k... ławnika.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Lista osób popiera...kandydata.doc 77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie kandydata 1.doc 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie kandydata 2.doc 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz