2015-08-12

Dane kontaktowe i nr rachunku

Urząd Gminy Czarnocin

ul. Główna 142
97-318 Czarnocin
tel: 44 616 51 69
fax: 44 741 41 11 

e-mail: urzadgminy@czarnocin.pl

NIP 7712663700
REGON 000540765
 
 

Wykaz prowadzonych rachunków bankowych

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Oddział Będków Filia w Czarnocinie


28 8985 0004 0080 0806 4389 0055
- podatki od: nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych
(osoby prawne i osoby fizyczne)

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych

- opłata za udostępnienie danych osobowych

- darowizny, 
- opłata skarbowa, 
- opłata za zajęcie pasa drogowego, 
- opłata adiacencka, 
- opłata targowa, 
- opłata miejscowa, 
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpłaty za zakupione grunty i nieruchomości,
- wpłaty za wynajem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste, czynsz mieszkaniowy


20 8985 0004 0080 0806 4389 0005
- depozyty, w tym: wadia przetargowe (nieruchomości, inwestycje) i zabezpieczenia

 

Dane do faktur, których odbiorcą jest Gmina Czarnocin :

Gmina Czarnocin

ul. Główna 142

97-318 Czarnocin

NIP: 771-17-33-812

Dane kontaktowe Kierownictwa oraz Pracowników Urzędu Gminy Czarnocin


 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

Kierownictwo

Roman Miksa

Wójt

wojt@czarnocin.pl

tel. 734104334

Honorata Krajewska

Sekretarz

h.krajewska@czarnocin.pl

tel. 728917783

Krystyna Lula

Skarbnik

k.lula@czarnocin.pl

Pracownicy Urzędu Gminy Czarnocin

Katarzyna Wachnik Główny Księgowy Jednostek Obsługiwanych

 k.wachnik@czarnocin.pl

Honorata Wochna Z-ca Głównego Księgowego   h.wochna@czarnocin.pl
Jolanta Zimoń Inspektor ds. księgowości budżetowej j.zimon@czarnocin.pl
Anna Fijałkowska

Inspektor ds. płac i działalności gospodarczej

a.fijalkowska@czarnocin.pl
Anetta Koper  Inspektor ds. księgowości podatkowej a.koper@czarnocin.pl
Katarzyna Tuszyńska Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat  lokalnych k.tuszynska@czarnocin.pl
Kamila Pilarska Pomoc administracyjna- obsługa kasowa k.pilarska@czarnocin.pl
Agata Olek Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych a.olek@czarnocin.pl

Lucyna Kosmulska

Z-ca Kierownika USC

Inspektor ds. obywatelskich, obronnych i ochrony przeciwpożarowej 

l.kosmulska@czarnocin.pl

Anna Popek Kierownik Referatu Organizacyjnego a.popek@czarnocin.pl
Magdalena Lenarczyk Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy m.kacperska@czarnocin.pl
Kamila Ceranka  Pomoc Administracyjna k.ceranka@czarnocin.pl
Justyna Krych Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 j.krych@czarnocin.pl

 
 

Andrzej Sławiński

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

a.slawinski@czarnocin.pl

Teresa Broszkiewicz Inspektor ds. gospodarki odpadami t.broszkiewicz@czarnocin.pl
Piotr Palus Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej p.palus@czarnocin.pl

Joanna Sima - Jarnecka

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i budownictwa

 j.sima.jarnecka@czarnocin.pl

Joanna Kapusta

Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji 

 j.kapusta@czarnocin.pl

Tomasz Słomecki

Głowny specjalista ds. inwestycji i budownictwa

 t.slomecki@czarnocin.pl

Aneta Stawiana Kosiorek Inspektor ds. rolnictwa i drogownictwa a.stawiana.kosiorek@czarnocin.pl

Ireneusz Janiec

Kierowca

 

Bartłomiej Ostalak Informatyk (firma zewnętrzna) b.ostalak@czarnocin.pl
Ewa Cabała Radca Prawny (firma zewnętrzna) e.cabala@czarnocin.pl

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się