2015-07-17

Informacje - Rada Gminy

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje Komisje.
 3. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
 4. Organami wewnętrznymi Rady są:
  Przewodniczący;
  Wiceprzewodniczący;
  Komisja Rewizyjna;
  komisje stałe, wymienione w Statucie;
  doraźne komisje do określonych zadań.
 5. Rada ze swojego grona powołuje następujące stałe komisje:
  Komisję Rewizyjną,
  Komisję Budżetu, Samorządu i Rolnictwa;
  Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
 6. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład osobowy i zakres działania.
 7. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji  obejmują:
  określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady;
  przygotowanie projektu porządku obrad;
  dokonanie otwarcia sesji;
  powierzenie przewodnictwa obrad radnemu najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji, który prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
 8. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 9. Zadaniem Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady, tj.:
  zwoływanie sesji Rady;
  przewodniczenie obradom;
  sprawowanie policji sesyjnej;
  kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
  zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał;
  podpisywanie uchwał Rady;
  czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 10. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.
 11. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują  z ramienia Rady prace Komisji Rady.
 12. Obsługę Rady i jej organów prowadzi pracownik Urzędu Gminy.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się