2015-07-17

Informacje - Rada Gminy

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje Komisje.
 3. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
 4. Organami wewnętrznymi Rady są:
  Przewodniczący;
  Wiceprzewodniczący;
  Komisja Rewizyjna;
  komisje stałe, wymienione w Statucie;
  doraźne komisje do określonych zadań.
 5. Rada ze swojego grona powołuje następujące stałe komisje:
  Komisję Rewizyjną,
  Komisję Budżetu, Samorządu i Rolnictwa;
  Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
 6. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład osobowy i zakres działania.
 7. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji  obejmują:
  określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady;
  przygotowanie projektu porządku obrad;
  dokonanie otwarcia sesji;
  powierzenie przewodnictwa obrad radnemu najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji, który prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
 8. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 9. Zadaniem Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady, tj.:
  zwoływanie sesji Rady;
  przewodniczenie obradom;
  sprawowanie policji sesyjnej;
  kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
  zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał;
  podpisywanie uchwał Rady;
  czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 10. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.
 11. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują  z ramienia Rady prace Komisji Rady.
 12. Obsługę Rady i jej organów prowadzi pracownik Urzędu Gminy.