Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr II /325/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu Gminy Czarnocin
05.01.2018 więcej
05.01.2018 więcej
Uchwała nr II/220/2017 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonywania
budżetu Gminy Czarnocin za I półrocze 2017 r.
31.10.2017 więcej
Uchwała Nr II.158.2017 z dnia 12.06.2017 r. Składu Orzeczającego RIO w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji rewizyjnej Rady
Gminy Czarnocin o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
21.06.2017 więcej
Uchwała Nr II/99/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2017 rok w
sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Czarnocin z wykonania
budżetu za 2016 rok.
23.05.2017 więcej
Uchwała Nr II.253.2016 z dnia 25.11.2016 r. Składu Orzeczającego RIO w Łodzi
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu Gminy Czarnocin
05.12.2016 więcej
Uchwała Nr II/252/2016 z dnia 25.11.2016 r. Składu Orzekającego RIO w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Czarnocin na
2017 rok
05.12.2016 więcej
Uchwała Nr II/31/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku Składu Orzekającego RIO w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Czarnocin
24.02.2016 więcej
Uchwała Nr II / 362/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu Gminy Czarnocin
30.12.2015 więcej
30.12.2015 więcej