Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała nr V/240/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu
wykonywania budżetu Gminy Czarnocin za I półrocze 2018 r.
09.10.2018 więcej
Uchwała nr V/184/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2018 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę
Czarnocin kredytu długoterminowego zaciąganego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
14.08.2018 więcej
Opinia RIO pożyczka 2018
Opinia RIO pożyczka 2018
30.07.2018 więcej
Uchwała nr V/95/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Czarnocin z wykonania budżetu za 2017 rok
Uchwała nr V/95/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie opinii
o sprawozdaniu Wójta Gminy Czarnocin z wykonania budżetu za
2017 rok
15.05.2018 więcej
Uchwała nr V/70/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę
Czarnocin kredytu długoterminowego zaciągniętego na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań
07.05.2018 więcej
Uchwała nr V/69/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki
krótkoterminowej zaciągniętej przez Gmine Czarnocin na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
07.05.2018 więcej
Uchwała Nr II /325/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu Gminy Czarnocin
05.01.2018 więcej
05.01.2018 więcej
Uchwała nr II/220/2017 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonywania
budżetu Gminy Czarnocin za I półrocze 2017 r.
31.10.2017 więcej
Uchwała Nr II.158.2017 z dnia 12.06.2017 r. Składu Orzeczającego RIO w Łodzi
w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji rewizyjnej Rady
Gminy Czarnocin o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
21.06.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się