2016-11-07

Petycje - podstawa prawna

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji odbywa się zgodnie z przepisami:
 
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 19960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 oraz poz. 183), w zakresie nieuregulowanym w ustawie o petycjach.
Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
Przedmiotem petycji w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Ważne:
 
W petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana petycja. Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości Wójta Gminy/Rady Gminy petycja zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.