2015-07-13

Skład Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin: Anna Janiczek

Dyżur przewodniczącego odbywa się w każdy wtorek w godz. 15.30 - 16.30 w Urzędzie Gminy w Czarnocinie pok. 9b a.janiczek@czarnocin.pl

 

Przewodnicząca RG w okresie wakacyjnym (lipiec- sierpień 2016) przyjuje w w/w terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - 44 6165169 lub e-mailowym sekretariat@czarnocin.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Czarnocin: Andrzej Chmiel

 

Lista Radnych według okręgów wyborczych - kadencja 2014-2018:

Nr okręgu

Granice okręgu wyborczego:

Radny:

1.

CZARNOCIN ul. Główna od nr 1 do nr 141 (numery nieparzyste)

Andrzej Chmiel

2.

CZARNOCIN ul. J. Poniatowskiego, ul. Główna od nr 104 do nr 134, ul. Kolejowa, ul. Ogrodowa, ul. Reymonta

ul. Księża Wieś

Roman Jabłonka

3.

CZARNOCIN: ul. Brzozowa, ul. Cicha, ul. Dębowa,
 ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Leśna, ul. Lipowa,
ul. Piaskowa, ul. Południowa, ul. Rzeczna, ul. Słoneczna,
ul. Spacerowa, ul. Topolowa, ul. Tuszyńska, ul. Wypoczynkowa, ul. Zachodnia

Anna Janiczek

a.janiczek@czarnocin.pl

4.

ZAMOŚĆ

Roman Cieplucha

5.

BIEŻYWODY

CZARNOCIN ul. Główna od nr 2 do nr 102 (numery parzyste), ul. Ks. Kowalskiego

Paweł Kaczmarek

6.

CZARNOCIN ul. Główna od nr 142 do nr 237

ZAWODZIE

Katarzyna Bartuzel

7.

BISKUPIA WOLA od nr 107do nr 130

KALSKA WOLA

Roman Kopeć

8.

BISKUPIA WOLA od nr 20 do nr 64

Paweł Glinka

9.

BISKUPIA WOLA od nr 1 do nr 19 i od nr 65 do nr 106

Ireneusz Caban

10.

BUDY SZYNCZYCKIE

SZYNCZYCE

Bogusław Kołodziejczyk

11.

GRABINA WOLA

Aleksandra Jodłowska

12.

RZEPKI

Jan Szukdliński

13.

TYCHÓW

Andrzej Krajewski

14.

DALKÓW od nr 34 do nr 146

Rafał Brdoń

15.

DALKÓW od nr 1 do nr 33 i od nr 147 do nr 164

WOLA KUTOWA

Kamil Miksa

 

Komisje Rady Gminy Czarnocin:

1. KOMISJA BUDŻETU, SAMORZĄDU I ROLNICTWA


Przedmiotem działania tej komisji jest opiniowanie  i rozpatrywanie spraw z zakresu: budżetu gminy, samorząd i rolnictwa. W jej skład wchodzą:

Paweł Kaczmarek - Przewodniczący

Andrzej Chmiel - Zastepca Przewodniczacego

Katarzyna Bartuzel - członek

Roman Kopeć - członek

Aleksandra Jodłowska - członek

 
2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY, SPORTU I BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO

Przedmiotem działania tej komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu: oświaty, zdrowia, kultury, sportu, bezpieczeństwa publicznego. W jej skład wchodzą:

Roman Cieplucha - Przewodniczący

Roman Jabłonka - Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Krajewski - członek

Bogusław Kołodziejczyk - członek

Kamil Miksa - członek

 

3. KOMISJA REWIZYJNA


Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.Wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę Gminy. W jej skład wchodzą:

Ireneusz Caban - Przewodniczący

Paweł Glinka - Zastępca Przewodniczącego

Kamil Miksa - członek

Jan Szkudliński - członek

Rafał Brdoń - członek

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się