2015-12-17

W jaki sposób złożyć wniosek?

Forma wniosku jest dowolna. Można skorzystać z gotowego formularza - załącznik do pobrania. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie zbierania, utrwalania i przechowywania.
 
Podanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku, kiedy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych, to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie proszony o ich uzupełnienie.
 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w sekretariacie urzędu gminy Czarnocin. Wnioski można także składać za pomocą telefaksu, poczty, poczty elektronicznej na adres sekretariat@czarnocin.pl
 
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd nie umożliwiają udostępnienia informacji w proponowanej we wniosku formie.
 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Załączniki

  Wniosek o udostępn...ublicznej.pdf 28,03 KB (pdf) szczegóły pobierz