Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy
Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie”
25.10.2018 więcej
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
12.07.2018 więcej
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku
17.04.2018 więcej
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2018
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2018
29.12.2017 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
w sprawie zmiany rocznego „Programu współpracy Gminy
Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie”
13.12.2017 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy
Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
09.10.2017 więcej
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w
2016 roku
31.05.2017 więcej
II Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2017
Wójt Gminy Czarnocin ogłasza otwarty konkurs ofert na
wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Czarnocin na 2017
roku w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego.
23.03.2017 więcej
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2017
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
31.01.2017 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
07.10.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się