Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na
wykonanie usługi pracy ciągnika w celu rozsypywania mieszanki
solno - piaskowej na drogach na terenie gminy Czarnocin w sezonie
zimowym 2018/2019
11.12.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na
wykonanie usługi odśnieżania dróg na terenie gminy Czarnocin
w sezonie zimowym 2018/2019
11.12.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na
sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018.
04.12.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego
- Gminy Czarnocin.
16.11.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na
wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg na terenie gminy
Czarnocin w sezonie zimowym 2018/2019.
14.11.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie rzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.
„Rozbudowa ulic Wypoczynkowej, Spacerowej i Topolowej w m.
Czarnocin”
21.09.2018 więcej
zapytanie ofertowe
zapytanie ofertowe na: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla
jednostek OSP z terenu gminy Czarnocin ze środków Ministerstwa
Sprawiedliwości”, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
22.06.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dot. postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Budowa
targowiska gminnego wraz z infrastrukturą techniczną w gminie
Czarnocin”.
04.06.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na
„Obsługę bankową budżetu Gminy Czarnocin oraz jednostek
organizacyjnych Urzędu Gminy Czarnocin w okresie od dnia
31.03.2018r. do 30.03.2022r.”
06.03.2018 więcej
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na
sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018
18.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się