Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE Nr 122/2015 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 31 grudnia 2015 roku
w sprawie Regulaminu pracy Komisji przetargowej powołanej do
przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy Czarnocin
13.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 31 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu
nieruchomości na lata 2016- 2017
13.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 120/2015 z dnia 31.12.2015 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015-2020
02.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 119/2015 z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na
stanowisko informatyka/starszego informatyka
02.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków
02.02.2016 więcej
Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego oraz przydziału środków czystości
i napojów dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy
Czarnocin
30.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 18.12.2015 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz
przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników
majątkowych
30.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 18.12.2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2015
30.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 17.12.2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na
stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy
Czarnocin
18.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 15.12.2015 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
18.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się