Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 30.12.2016
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w
Urzędzie Gminy Czarnocin
25.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 30.12.2016
w sprawie procedury wprowadzenia wspólnej obsługi
finansowo-księgowej i informatycznej jednostek prowadzonych
przez Gminę Czarnocin
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 30.12.2016
w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw wdrożenia
reformy oświaty w placówkach oświatowych z terenu Gminy
Czarnocin
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 85/2016 z dnia 30.12.2016 r.
Zarządzenie Nr 85/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie
aktualizacji polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Gminy
Czarnocin
12.01.2017 więcej
Zarządzenie 84/2016 z dnia 27.12.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
12.01.2017 więcej
Zarządzenie 83/2016 z dnia 22.12.2016
Zarządzenie 83/2016 z dnia 22.12.2016
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 82/2016 z dnia 22.12.2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnocin
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz
przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników
majątkowych
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 19.12.2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnocin na rok 2016
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 14.12.2016
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały
budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2017
12.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się