Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE Nr 86/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2017
23.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 85/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych Gminy Czarnocin na 2018 rok
29.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 84/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 22 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na
stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych gminy w
Urzędzie Gminy Czarnocin
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników
Urzędu Gminy Czarnocin za święto przypadające w dniu 6
stycznia 2018 r.
21.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w
najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność
Gminy Czarnocin.
21.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 81/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 11 GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
15.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 80/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA ... GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnocin na rok 2017
15.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 79/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 11 GRUDNIA 2017 ROK
W sprawie przeprowadzenia komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
14.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 78/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 06 GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
14.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 77/2017 WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 06 GRUDNIA 2017 ROK
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia
inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy
Czarnocin w 2017 roku
14.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się