Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych
w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.
12.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
10.10.2018 więcej
04.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2018
04.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania osoby na stanowisko
pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w
Czarnocinie w wyborach do organów samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
04.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska
wicedyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnocinie
04.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki
zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców
Gminy Czarnocin oraz powołania komisji konkursowej
04.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 51/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2018
04.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 14 sierpnia 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 14
sierpnia 2018 r.
04.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY CZARNOCIN z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych w Gminie Czarnocin - Urzędzie Gminy
Czarnocin”
07.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się