2017-12-23

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

URZĄD GMINY

CZARNOCIN

97-318 Czarnocin

Tel. 44 6165169, faks 447414111

urzadgminy@czarnocin.pl

KARTA  USŁUGI

 

Zaświadczenie

o niezaleganiu w podatkach lub

stwierdzające stan

zaległości

 0143.3140.2017

Data zatwierdzenia

 

Wersja Nr 02

Komórka organizacyjna:

 

Referat księgowo-finansowy

Tel./Fax :

 

Tel-446165169; fax. 447414111

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z dołączonym dowodem wpłaty należnej kwoty tytułem opłaty skarbowej lub oświadczeniem o zwolnieniu z zapłaty opłaty skarbowej w przypadkach przewidzianych przepisami ustaw.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Czarnocinie, ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin

Referat finansowo - księgowy

Pokój nr 7, e-mail a.koper@czarnocin.pl

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa     (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 201 ze zmianami);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015, poz.2355 ze zm.).

 

Forma

załatwienia

sprawy

 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub          stwierdzające stan zaległości

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi:

·         Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21 zł    (od każdego egzemplarza),

·         Za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł (nie podlegają opłacie skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis, kopia wymienione w art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej).

 

Termin realizacji

·         Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku – wydaje się zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

·         Zaświadczenie doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

Forma płatności

 

·         bezgotówkowo na rachunek  Gminy Czarnocin

                        Nr 28 8985 0004 0080 0806 4389 0055

·         gotówkowo w kasie  urzędu lub bezgotówkowo kartą płatniczą

 

 

Tryb odwoławczy

  • Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
  • Zażalenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Piotrkowie Tryb., w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnocin.

 

Informacje dodatkowe

Ustawodawca określił dwie sytuacje, kiedy zaświadczenie może zostać wydane. I tak organ podatkowy może wydać zaświadczenie gdy:

·         przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,

·         osoba, która ubiega się o zaświadczenie, ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza tylko stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania, czyli brak zaległości podatnika na konkretny dzień.

 

 

Formularze wniosków

i druki do pobrania

 

Sporządziła: Anetta Koper- Inspektor

Załączniki

  Wniosek o wydanie z...egłości.pdf 473,22 KB (pdf) szczegóły pobierz