2017-12-23

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

URZĄD GMINY

CZARNOCIN

97-318 Czarnocin

Tel. 44 6165169, faks 447414111

urzadgminy@czarnocin.pl

KARTA  USŁUGI

 

Zaświadczenie

o niezaleganiu w podatkach lub

stwierdzające stan

zaległości

 0143.3140.2017

Data zatwierdzenia

 

Wersja Nr 02

Komórka organizacyjna:

 

Referat księgowo-finansowy

Tel./Fax :

 

Tel-446165169; fax. 447414111

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z dołączonym dowodem wpłaty należnej kwoty tytułem opłaty skarbowej lub oświadczeniem o zwolnieniu z zapłaty opłaty skarbowej w przypadkach przewidzianych przepisami ustaw.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Czarnocinie, ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin

Referat finansowo - księgowy

Pokój nr 7, e-mail a.koper@czarnocin.pl

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa     (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 201 ze zmianami);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015, poz.2355 ze zm.).

 

Forma

załatwienia

sprawy

 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub          stwierdzające stan zaległości

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi:

·         Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21 zł    (od każdego egzemplarza),

·         Za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł (nie podlegają opłacie skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis, kopia wymienione w art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy o opłacie skarbowej).

 

Termin realizacji

·         Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku – wydaje się zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

·         Zaświadczenie doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

Forma płatności

 

·         bezgotówkowo na rachunek  Gminy Czarnocin

                        Nr 28 8985 0004 0080 0806 4389 0055

·         gotówkowo w kasie  urzędu lub bezgotówkowo kartą płatniczą

 

 

Tryb odwoławczy

  • Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
  • Zażalenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Piotrkowie Tryb., w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnocin.

 

Informacje dodatkowe

Ustawodawca określił dwie sytuacje, kiedy zaświadczenie może zostać wydane. I tak organ podatkowy może wydać zaświadczenie gdy:

·         przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,

·         osoba, która ubiega się o zaświadczenie, ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza tylko stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania, czyli brak zaległości podatnika na konkretny dzień.

 

 

Formularze wniosków

i druki do pobrania

 

Sporządziła: Anetta Koper- Inspektor

Załączniki

  Wniosek o wydanie z...egłości.pdf 473,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się