2018-05-07

Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Kategoria sprawy Edukacja, oświata

 

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:Wniosek o wpis do rejestru składa się:

 w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Czarnocin, ul. Główna 142.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

1.      założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

2.      założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

·         jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

·         osoby fizyczne;

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 


Godziny przyjmowania klientów:W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

·         Informacja Urzędu: tel. 44 616 51 69


Uwagi:Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

a.       dla żłobka:

a.       decyzja Komendanta  Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

b.      decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych

b.      dla klubu dziecięcego:

1.      decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2.      pozytywna opinia wójta Gminy Czarnocin, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.


Wydanie decyzji PPIS/opinii wójta Gminy Czarnocin następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925, rozporządzenie dostępne jest phttp://prawo.sejm.gov.pl

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie  gminy Czarnocin, prowadzi  Wójt Gminy Czarnocin i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czarnocin pod adresem: http://czarnocin.bip.gov.pl

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Wójt Gminy Czarnocin wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Wójt Gminy Czarnocin odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

1.      podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2.      wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

1.      złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2.      nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3.      przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

4.      wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.


Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

 

Zmiany w rejestrze
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1.      wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:

a.       nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

b.      numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

c.       miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

d.      informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

e.       liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

f.       informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

2.      dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:

a.       informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

b.      adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

c.       liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

d.      wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Opłaty:Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 950,00  zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Wpłat można dokonywać:

·         w kasie urzędu Gminy Czarnocin

·         na rachunek bankowy gminy Czarnocin: PBS Tomaszów Maz. F. Czarnocin

 nr konta  28 8985 0004 0080 0806 4389 0055

w  tytule opłaty należy wskazać odpowiednie oznaczenie:

·         wpis do rejestru żłobka;

·         wpis do rejestru klubu dziecięcego.


Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji .

Tryb odwoławczy:Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru  lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925)

3.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368)

4.      Uchwała nr XXXI/261/2018 Rady Gminy Czarnocin  z dnia 30 stycznia 2018 r.  w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urz.Województwa Łódzkiego z 20 lutego 2018 r., poz. 919).

 

 


Wymagane wnioski i dokumenty:Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/