2018-05-07

Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Kategoria sprawy Edukacja, oświata

 

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:Wniosek o wpis do rejestru składa się:

 w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Czarnocin, ul. Główna 142.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

1.      założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

2.      założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

·         jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

·         osoby fizyczne;

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 


Godziny przyjmowania klientów:W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

·         Informacja Urzędu: tel. 44 616 51 69


Uwagi:Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

a.       dla żłobka:

a.       decyzja Komendanta  Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

b.      decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych

b.      dla klubu dziecięcego:

1.      decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2.      pozytywna opinia wójta Gminy Czarnocin, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.


Wydanie decyzji PPIS/opinii wójta Gminy Czarnocin następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925, rozporządzenie dostępne jest phttp://prawo.sejm.gov.pl

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie  gminy Czarnocin, prowadzi  Wójt Gminy Czarnocin i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czarnocin pod adresem: http://czarnocin.bip.gov.pl

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Wójt Gminy Czarnocin wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Wójt Gminy Czarnocin odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

1.      podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2.      wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

1.      złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2.      nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3.      przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

4.      wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.


Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

 

Zmiany w rejestrze
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

1.      wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:

a.       nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

b.      numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

c.       miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

d.      informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

e.       liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

f.       informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

2.      dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:

a.       informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

b.      adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

c.       liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

d.      wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Opłaty:Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 950,00  zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Wpłat można dokonywać:

·         w kasie urzędu Gminy Czarnocin

·         na rachunek bankowy gminy Czarnocin: PBS Tomaszów Maz. F. Czarnocin

 nr konta  28 8985 0004 0080 0806 4389 0055

w  tytule opłaty należy wskazać odpowiednie oznaczenie:

·         wpis do rejestru żłobka;

·         wpis do rejestru klubu dziecięcego.


Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji .

Tryb odwoławczy:Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru  lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925)

3.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368)

4.      Uchwała nr XXXI/261/2018 Rady Gminy Czarnocin  z dnia 30 stycznia 2018 r.  w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urz.Województwa Łódzkiego z 20 lutego 2018 r., poz. 919).

 

 


Wymagane wnioski i dokumenty:Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się